Komisja stypendialna


 

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

(semestr letni, rok akad. 2022/2023)

 

Studenci studiów stacjonarnych, sala A217

12.04.2023 r., środa, godz. 12:30 – 13:30;

14.04.2023 r.,  piątek, godz. 11:00 – 12:00;

17.04. 2023 r.,  poniedziałek, godz. 11:00 – 12:00;

18.04 r., wtorek, godz.  11:00 – 12:00;

19.04 r., środa, godz. 10:00 – 11:00.

 

Studenci studiów niestacjonarnych, sala A217

15.04.2023 r., sobota, godz. 10:00 – 12:00.

 

 

Nieodebranie decyzji skutkuje wstrzymaniem wypłat dla wszystkich studentów!

 

Stypendia na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

 

 

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 11.03.2023r.

STYPENDIUM SOCJALNE

a) jeżeli otrzymywałaś/-eś stypendium w semestrze zimowym 2022/2023 to musisz złożyć:

- załącznik 1 (NOWY – do pobrania ze strony),

- załącznik 2a.

b) jeżeli składasz nowy wniosek:

- załącznik 1 (NOWY – do pobrania ze strony),

- załącznik 2,  

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie za rok 2021 (każdego pełnoletniego członka rodziny studenta),

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 (każdego pełnoletniego członka rodziny studenta),

STUDENCI Z UKRAINY - poza załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, dodatkowo składają OŚWIADCZENIE dla studentów z Ukrainy o swojej sytuacji materialnej.

Jeżeli masz rodzeństwo:

- skrócony odpis aktu urodzenia oraz

- w przypadku pełnoletniości – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuuje naukę

- w przypadku, gdy student jest w rodzinie niepełnej:
1)  gdy rodzic nie żyje – akt zgonu;
2)  gdy rodzic żyje (rozwód) - wyrok sądu lub ugoda sądowa o przyznaniu
i wysokości alimentów
. Możliwe jest dostarczenie wyroku sądu o całkowitym uchyleniu obowiązku opieki nad członkiem rodziny studenta.

- w przypadku, gdy średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta jest mniejszy, bądź równy 600 zł netto - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia student jest zobowiązany pisemnie uzasadnić powody niedostarczenia zaświadczenia oraz udokumentować źródła utrzymania rodziny (załącznik nr 4).

Jeżeli jesteś SAMODZIELNY FINANSOWO – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (załącznik nr 4).

Pamiętaj, że Twój dochód nie może być niższy niż 930,65 zł netto/mc.

 

Jeżeli Twoja rodzina ma GOSPODARSTWO ROLNE to oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć:

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

- zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021
(każdego pełnoletniego członka rodziny studenta).

- umowa dzierżawy gruntów.

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2022/2023

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę
w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne  od 1 marca 2023 r.   -    wynosi:       

stypendium socjalne wyższe        od      0    -    780 zł  netto

stypendium socjalne niższe          od      780,01 zł   -   1294,40 zł  netto

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia student jest zobowiązany pisemnie uzasadnić powody niedostarczenia zaświadczenia oraz udokumentować źródła utrzymania rodziny (OŚWIADCZENIE).

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta, na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).


W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości
.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student
w szczególności z powodu:

 • sieroctwa,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa,
 • wielodzietności.

*Na wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 2), w pkt. II proszę zaznaczyć odpowiednie okienko.

 

STYPENDIUM REKTORA

a) jeżeli jesteś studentem, który kontynuuje swój rok akademicki to musisz złożyć:

- załącznik 1 (NOWY – do pobrania ze strony),

- załącznik 8a.

b) jeżeli jesteś studentem, który rozpoczyna nowy rok akademicki:

- załącznik 1 (NOWY – do pobrania ze strony),

- załącznik 8,  

- jeżeli posiadasz osiągnięcia ARTYSTYCZNE, NAUKOWE CZY SPORTOWE, pamiętaj, że musisz dostarczyć dokument potwierdzający ich uzyskanie, zgodnie
z Załącznikiem nr 9.

Jeżeli posiadasz dokument potwierdzający punktację z Wykazu Czasopism MEiN – dołącz go do wniosku.

 

STYPENDIUM SPECJALNE

Studenci ubiegający się o stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością w semestrze letnim 2022/2023 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

- załącznik 1 (NOWY – do pobrania ze strony),

- załącznik nr 7 oraz ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeżeli jesteś studentem, który kontynuuje swój rok akademicki i otrzymywałeś stypendium specjalne w semestrze zimowym 2022/2023 i posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności to musisz złożyć:

- załącznik 1 (NOWY – do pobrania ze strony),

- załącznik 7a.

ZAPOMOGA

Studenci ubiegający się o zapomogę składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

- załącznik 1 (NOWY – do pobrania ze strony),

- załącznik 10.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. akt urodzenia, akt zgonu, dokumentacja medyczna, itp.)

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Trudna sytuacja życiowa, może być w szczególności spowodowana:

- nieszczęśliwym wypadkiem studenta,

- ciężką, nagłą chorobą studenta,

- urodzeniem dziecka,

- śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny,

- kradzieżą lub zniszczeniem mienia na szkodę studenta (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia),

- innym zdarzeniem losowym powodującym znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

Zapomogę przyznaje się na odpowiednio udokumentowany wniosek studenta, złożony do WKS w terminie dwóch miesięcy do zaistnienia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Zapomogę można otrzymać dwukrotnie w czasie roku akademickiego.

 

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
W POKOJU A 217
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ
 NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

 

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej (sala A217):

 

21.02 WTOREK 11:00 – 13:00

23.02 CZWARTEK 11:00 – 13:00

28.02 WTOREK 11:00 – 13:00

02.03 CZWARTEK 11:00 – 13:00

04.03 SOBOTA 14:30 – 15:30 (tylko niestacjonarni)

07.03 WTOREK 11:00 – 13:00

09.03 CZWARTEK 11:00 – 13:00

11.03 SOBOTA 11:00 – 13:00 (tylko niestacjonarni)

 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023   wynosi:

 • stypendium socjalne wyższe: od      0    do    780 zł  netto,
 • stypendium socjalne niższe:  od      780,01 zł   do   1051,70 zł  netto.

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2022/2023:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021r. 3.288 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

--------
Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2022/2023 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

SKŁADAJĄC NOWY WNIOSEK:

-Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 2), w tym dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta zgodnie z Załącznikiem nr 3;
-Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1).

STUDENT II SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA,KTÓRY OTRZYMYWAŁ STYPENDIUM W SEMESTRZE LETNIM:

-Wniosek o przedłużenie* stypendium socjalnego (Załącznik nr 2a);
-Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1).

 

-------
Studenci ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2022/2023 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

SKŁADAJĄC NOWY WNIOSEK:

-Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 7 + WAŻNE orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
-Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1).

STUDENT II SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA,KTÓRY OTRZYMYWAŁ STYPENDIUM W SEMESTRZE LETNIM:

-Wniosek o przedłużenie* stypendium specjalnego (Załącznik nr 7a);
-Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1).

 

--------
Studenci ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym 2022/2023 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA lub STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA:

-Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8);
-Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zgodnie z Załącznikiem nr 9;
-Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1).

STUDENT II SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA,KTÓRY OTRZYMYWAŁ STYPENDIUM W SEMESTRZE LETNIM:

-Wniosek o przedłużenie* stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8a);
-Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1).

 

-------
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci ubiegający się o zapomogę składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

-Wniosek o przyznanie zapomogi (Załącznik nr 10);
-Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1).

Komplety wniosków należy złożyć osobiście w godzinach dyżurów komisji stypendialnej w sali A217.

 

 

 

Dokumenty stypendialne:

"Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" wprowadzony zarządzeniem nr 52 Rektora UMG z dnia 3 października 2022 r.

Załączniki:

Zał. 1., Zał. 2., Zał. 2a., Zał. 3. Zał. 4. Zał. 5., Zał. 6., Zał. 7., Zał. 7a., Zał. 8.,

Zał 8a., Zał. 9., Zał. 10., Zał. 11., Zał. 12., Zał. 13., Zał. 14., Zał. 15., Zał. 16.


E-mail WKS: stypendiaatwm.umg.edu.pl

 

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

 1. mgr inż. Sylwia Bazychowska – przewodnicząca komisji, pracownik Wydziału,
 2. mgr inż. Tomasz Kowalewski – zastępca przewodniczącego komisji, pracownik Wydziału,
 3. Sebastian Jurek - student III roku,
 4. Jakub Kardaś - student III roku,
 5. Krzysztof Pojawa - student III roku,
 6. Rafał Rafałowski - student III roku.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
18.09.2017