Badania naukowe

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

 

I.  Projekty krajowe

Wydajność kwantowa fluorescencji jako narzędzie do rozróżniania zanieczyszczeń morza emulsjami substancji ropopochodnych od naturalnych tłuszczów rybich

Kierownik projektu:  dr Emilia Baszanowska , termin realizacji: 2022-2023 - Konkurs NCN Miniatura 6.

 

 

 

II. Zespołowe projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat projektu

  1.  

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Technologia wytwarzania i diagnostyka elementów maszyn i kadłubów okrętowych

  1.  

prof. dr hab. inż. Lech Murawski

Badania urządzeń i elementów konstrukcji mające na celu zwiększenie ich niezawodności pracy i sprawności oraz obciążeń ekologicznych

  1.  

dr hab. inż. Kazimierz Witkowski

Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych

  1.  

dr hab. Włodzimierz Freda

Zastosowanie metod optycznych w pomiarach właściwości wód technicznych i innych materiałów eksploatacyjnych siłowni okrętowych

 

 

III. Indywidualne projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat projektu

1.

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Wpływ efektu termo dyfuzyjności w układzie warstwowym ciało stałe/powłoka adhezyjna na zjawisko termorozpływu olejów w polu kontrolowanego gradientu temperatury

2.

 dr inż.
Olga Łastowska

Wpływ innowacyjnego sposobu usuwania lica spoiny o różnych gatunkach stali i stopów metodą skrawania na główne parametry jakości warstwy wierzchniej spoiny i wytrzymałości złącza

3.

mgr inż. Agata Wieczorska

Badanie właściwości przewodnictwa elektrycznego kompozytu z dodatkiem karbonizatu

4.

dr Barbara Lednicka

Modelowanie parametrów optycznych w oparciu o zanieczyszczenia antropogeniczne (m. in. zanieczyszczenia olejowe powstające podczas eksploatacji statków)

5.

dr inż. Katarzyna Panasiuk

Analiza wytrzymałości połączeń z wykorzystaniem techniki warstwowej w materiałach kompozytowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym

6.

mgr inż. Daria Żuk

Badania wpływu technologii wytwarzania na parametry wytrzymałościowe w próbie zginania kompozytów poliestrowo epoksydowych modyfikowanych dodatkiem recyklatu gumowego

7.

mgr inż. Anna Lesnau

Badania elementów hydrauliki siłowej wytworzonych metodą DMLS pod względem wytrzymałości i funkcjonalności

8.

dr inż. Adam Szeleziński

Zastosowanie druku 3-D w przemyśle okrętowym

9.

mgr inż. Patryk Krawulski

Optymalizacja statystyczna procesu wytwarzania metodą FDM w celu poprawy właściwości wytrzymałościowych materiału ABS

 

Fulbright STEM Impact Award

 

Fulbright STEM Impact Award 2024-25 to program dla osób z polskim obywatelstwem, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 20 maja 2024 r. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/

 

MSCA Postdoctoral Fellowships 2024

Dział Współpracy i Rozwoju informuje o otwarciu naboru na program  Działania "Maria Skłodowska-Curie" (Horyzont Europa)- MSCA Postdoctoral Fellowships 2024

Program umożliwia instytucjom biorącym udział w projektach MSCA na rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy z zagranicy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Projekty MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć badań podstawowych jak i wdrożeniowych. Podstawowym wymogiem jest rozwój kariery naukowej poprzez międzynarodową mobilność naukowców.

MSCA jest częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa. 

Celem MSCA Postdoctoral Fellowships jest zwiększenie kreatywnego i innowacyjnego potencjału naukowców posiadających tytuł doktora, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia, mobilność międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną. 

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 10 kwietnia 2024 r.

Wszelkie informacje o programie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op...

 

Konkurs First Team (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej)

 

Konkurs dedykowany naukowcom na wczesnym etapie kariery naukowej, do 12 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora. Działanie to ma na celu wsparcie ich projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym oraz osiągnięcie samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego, rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce. 

Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, które posiadają potencjalną wartość wdrożeniową oraz znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów gospodarczych lub społeczno-ekonomicznych. W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z co najmniej jednym partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej Beneficjenta. 

Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości do 4 mln zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu. 

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie 18.09.2023 – 18.10.2023 do godziny 16.00.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team-feng/ 

 

Konkurs Proof of Concept 2024 (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej)

Grant jest dedykowany laureatom grantów badawczych ERC: Starting, Consolidator, Advanced lub Synergy. ERC PoC jest przeznaczony na komercjalizację wyników badań osiągniętych w ramach realizowanego projektu. Wysokość grantu wynosi ryczałtowo 150 tysięcy euro, a przyznawany jest on na okres 18 miesięcy. Aplikować o grant mogą główni badacze (principal investigators) w projektach aktualnie trwających, a także w tych, które zostały zakończone po 1 stycznia 2023 r.

 

Terminy składania wniosków o granty Proof of Concept: 14 marca 2024 r. i    17 września 2024 r.

 

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/erc-proof-of-concept-2024-otwarto-nabor-wnioskow

 

 

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2024 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

  • Od 01.02.2024r. do 31.07.2024r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatura 8.

  • Od 15.03.2024r. do  17.06.2024r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: OPUS 27, PRELUDIUM 23.

  • Od 17.06. 2024r. do 17.09.2024r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA BIS 14, MAESTRO 16.

  • Od 16.09. 2024r. do 16.12.2024r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA 20, OPUS 28+

  • Od 16.12.2024r. do 17.03.2025r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 9.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA  - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

MOZART - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne.

SHENG - w konkursie  finansowane są projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 

Wsparcie PAN dla naukowców

Polska Akademia Nauk wspiera uczonych w staraniach o granty. Wszystkich naukowców, którzy chcieliby realizować projekty ERC w polskich instytucjach badawczych, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura ds. Doskonałości Naukowej (BDN). Od 2016 roku BDN udziela naukowcom ze wszystkich dziedzin wszechstronnego wsparcia w przygotowywaniu i realizacji grantów. Oferta BDN obejmuje m.in. pomoc w dopracowywaniu wniosków, organizację paneli próbnych, wsparcie administracyjne, czy wreszcie cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku”. Zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC zapraszamy do kontaktu.

Kontakt mailowy: doskonaloscatpan.pl.

 

Terminy konkursów NCBR na finansowanie projektów badawczych

 

 

LIDER XV

Ogłoszenie konkursu: IV kwartał 2023 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18.03.2024 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2024 r.

 

Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Program LIDER służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi.

Wnioskodawca aplikuje do programu  wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna)  prowadząca badania naukowe lub prace naukowe.

 

Inicjatywa CORNET (37 konkurs)

 

Ogłoszenie konkursu: 18 stycznia 2024 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 stycznia 2024 r.

Zakończenie naboru wniosków: 27 marca 2024 r., godz. 12:00

 

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/inicjatywa-cornet-37-konkurs

 

 

Bekker NAWA - program im. Mieczysława Bekkera

 

Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci.

 

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/

 

Fulbright Schuman Award

 

 

Fulbright Schuman Award to stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych,  pracowników administracji publicznej, specjalistów w dziedzinie edukacji międzynarodowej oraz profesjonalistów na realizację własnych projektów badawczych dotyczących polityk i obszarów działania Unii Europejskiej oraz NATO stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską we wszystkich dyscyplinach naukowych. Stypendia są finansowane przez amerykański Departament Stanu, Komisję Europejską oraz Misję USA przy NATO. Rekrutacją do programu Fulbright Schuman zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli.

 

 

Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/schuman-award/

 

 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 19 Marzec, 2024 - 09:55