Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA SEMESTR ZIMOWY 2024/2025 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty".
 1. Zarejestruj się w elektronicznym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów - od dnia 06.05.2024 r. do 15.07.2024 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK.
   
 2. Wypełnij dane osobowe w systemie IRK.
   
 3. Wybierz odpowiedni kierunek, profil oraz tryb, na którym chcesz studiować.
   
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji IRK (w tytule przelewu wpisz: Nazwisko/Skrót Wydziału (tj. WM) /Kod Kierunku podany w IRK/2024). Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy kierunek oraz tryb studiów, na jaki chcesz się ubiegać.
   
 5. Wgraj wersję elektroniczną zdjęcia do legitymacji do systemu IRK.
   
 6. Wgraj dokumenty elektroniczne do IRK od 06.05.2024 r. do 15.07.2024 r. 
   
  1. umieść elektroniczną kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia ( w miejscu FORMULARZE OSOBOWE → WYKSZTAŁCENIE → w miejscu DOKUMENTY → WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE - dodać plik ze świadectwem dojrzałości. System pozwala na wgranie dwóch dokumentów. Istnieje możliwość połączenia kilku skanów w jeden plik w formacie PDF,
  2. umieść elektroniczną kopię dyplomu lub odpisu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia (w miejscu jw.),
  3. umieść elektroniczną kopię suplementu do dyplomu w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia (w miejscu jw.) ,
  4. umieść elektroniczną kopię dodatkowych dokumentów typu certyfikat językowy jeśli posiadasz (lista honorowanych certyfikatów językowych) → (w miejscu jw.).​​
 7. ​Do dnia 15.07.2024 r. - ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo);

 8. Do dnia 16.07.2024 r. - ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;

 9. W dniu 17.07.2024 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

10. Od dnia 18.07.2024 r. do dnia 24.07.2024 r. składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (pokój A- 202) w godzinach 09.00 - 14.00 przez kandydatów zakwalifikowanych:

 • ​podpisana ankieta osobowa wydrukowana z systemu IRK;
 • podpisane podanie o akademik wydrukowane z systemu IRK (tylko osoby zainteresowane);
 • dowód opłaty rekrutacyjnej;
 • oryginał lub potwierdzona przez uczelnię kopia świadectwa maturalnego/dojrzałości. Kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu oryginał świadectwa podczas składania dokumentów. W przypadku wysłania  dokumentów przesyłką kurierską należy oprócz kopii dołączyć oryginał – kandydaci na studia I stopnia;
 • kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk) – kandydaci na studia I stopnia;
 • dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów inżynierskich pierwszego stopnia wraz z suplementem – kandydaci na studia II stopnia.

11. W dniu 26.07.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

​​12.  Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani na podstawie rankingu. Data zgłoszenia, to data dostarczenia do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymaganego kompletu dokumentów.

13. Wyniki końcowe rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone w systemie IRK.

Możesz dostarczyć oryginały dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego:

 1. osobiście (pokój A-202) ;
 2. przesyłki pocztowe, kurierskie (decyduje data dostarczenia dokumentów) na adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Mechaniczny- Komisja Rekrutacyjna WM
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

tel.: 58 55 86 292,

tel.: 58 55 86 321,

tel.: 58 55 86 678.

e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

 
 
 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
14.05.2024
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 11 Maj, 2021 - 10:00
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 15 Maj, 2024 - 10:51