Wymagane dokumenty

Kandydaci na studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w Komisji Rekrutacyjnej WM lub Dziekanacie WM następujące dokumenty:
  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane.
  2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis na prawach oryginału.
  3. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu).
  4. Jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne na jasnym tle podpisane z tyłu (imię, nazwisko, nr PESEL); elektroniczną wersję kolorowego zdjęcia w formacie JPG należy załączyć w Elektronicznym Systemie Rekrutacji. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary  co najmniej 300 x 375 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.
  5. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2021/2022 wynosi 85 zł).
    Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta, wygenerowany w ​Systemie Internetowej Rekrutacji.
  6. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).
  7. Suplement do dyplomu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).
  8. Kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają przy składaniu dokumentów zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania na Wydziale Mechanicznym (w tym odbywania praktyk) i braku przeciwwskazań medycznych do pracy przy obsłudze urządzeń mechanicznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia).
 
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację w wysokości 22 zł  na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
 
Wymagane dokumenty można dostarczać do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Dziekanatu Wydziału Mechanicznego osobiście lub pocztą w wyznaczonym terminie.
 
Elektroniczny System Rekrutacji: REJESTRACJA ONLINE
 
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z:

WYDZIAŁOWĄ KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

lub DZIEKANATEM

telefon: 58 55 86 321, 58 55 86 292, 58 55 86 678.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

Joanna Maliszewska
11.05.2021
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 11 Maj, 2021 - 10:35
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 8 Październik, 2021 - 11:22