Rodzaje stypendiów

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Student Wydziału Mechanicznego może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 

Wysokość dochodu netto na członka rodziny uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi:

  • Stypendium wyższe: do 686,40 zł.
  • Stypendium niższe:  od  686,41 do 1050 zł.
  • Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309)   przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. -   3819 zł.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP.
W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

 

 

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze zimowym 2021/2022 można składać w terminie od 1.10.2021 do 20.10.2021 r.
Wydział Mechaniczny  -  pokój    A-217
Skany wniosków o przyznanie świadczeń studenci mogą także przesyłać w formie elektronicznej z podpisem (w jednym pliku pdf) na niżej podany adres e-mail.
Wydział Mechaniczny -     stypendiaatwm.umg.edu.pl

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wzory wniosków znajdują się na stronie: http://wm.umg.edu.pl/komisja-stypendialna
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stypendiaatwm.umg.edu.pl

 


Stypendia Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni od wielu lat przyznaje stypendia dla zdolnych uczniów oraz studentów. Od 15 października rusza nabór wniosków stypendialnych. Zapraszamy studentów do aplikowania.

Przekazuje informacje dotyczące składania wniosków _przez studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni:

- wymagana średnia ocen

- nie przebywanie na urlopie, który przerywa tok studiów

- spełnianie jednego z kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1) – 4) zasad przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni

- złożenie pełnomocnictwa w sytuacji gdy, student składa wniosek przez pełnomocnika

- złożenie wymaganych do wniosku załączników:

       a) ZAŚWIADCZENIE Z UCZELNI O ŚREDNIEJ OCEN Z OSTATNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO, a w przypadku studiów równoległych również zaświadczenia potwierdzające naukę na innych uczelniach lub innych kierunkach,

       b) KSEROKOPIE DOKUMENTÓW ŚWIADCZĄCYCH O OSIĄGNIĘCIACH uzyskanych  w poprzednim roku akademickim POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (wykaz dokumentów znajduje się w §3 ust 4 pkt 2 lit. a - d

   Wszystkie dokumenty złożone do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek zostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są na stronie:
https://www.gdynia.pl/MIESZKANIEC/AKTUALNOSCI,4018/STYPENDIA-MIASTA-GDYN...

 


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok akademicki 2020/2021, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego.

Studenci, którzy spełniają warunki Regulaminu mogą składać wnioski o przyznanie stypendium do dnia 23 października 2020 roku.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie: https://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

 


OFERTA STYPENDIALNA NA STUDIA MAGISTERSKIE WE FRANCJI

Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów. Stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok studiów II stopnia) na kierunkach Master of Science (mgr inż.).

Rekrutację prowadzi bezpośrednio Ambasada Francji w Warszawie. W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej informacji na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-mast...

 


STYPENDIA FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Fundusz realizuje wyżej opisaną współpracę poprzez szeroką ofertę dofinansowania: programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz programy grantów uniwersyteckich. Obecnie trwa nabór na stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, w każdym możliwym języku i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Program nie zakłada także żadnego limitu wiekowego kandydatów.

Stypendyści mogą realizować studia lub prowadzić badania na uczelniach oraz w jednostkach naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Ułatwieniem dla obu stron w procesie aplikacji kandydata do wybranego ośrodka jest fakt, że grant skierowany jest zarówno do studenta, jak i do instytucji przyjmującej:

2300 euro/semestr – stypendysta,

1500 euro/semestr – host institution.

Termin naboru mija 31 stycznia. Wszystkie szczegóły oraz dostęp do systemu aplikacji on-line znajdują się na stronie International Visegrad Fund (https://www.visegradfund.org/). 

 


PROGRAM SZKOLENIOWO-MENTORINGOWY TOPMINDS

Program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta skierowana do studentów polskich uczelni, którzy kończąc studia, potrzebują wsparcia w wyborze odpowiedniej dla siebie ścieżki zawodowej.

W ramach TopMinds mentorzy i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – wspierają uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki zawodowej, pomagają w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskazują sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

W ramach edycji trwającej od stycznia do czerwca 2019 r. uczestnicy będą mogli wziąć udział w mentoringu indywidualnym (MENTORING) pod opieką wybranego mentora/mentorki, sesjach szkoleniowych z rozwijania kompetencji interpersonalnych (SKILLS) oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i biznesu (BEST PRACTICES). TopMinds daje wyjątkową możliwość poznania reprezentujących różne dziedziny nauki rówieśników z wielu uczelni (NETWORKING). Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące edycji 2019 na stronie www.topminds.pl oraz na www.facebook.com/TopMinds/.

 


 

Podstawowe zasady i procedury systemu pomocy materialnej dla studentów wg. tzw. „Ustawy 2.0”

(źródło: PRZEWODNIK PO SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI / OBSZAR 5)

 

Katalog świadczeń pomocy materialnej, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie. W dalszym ciągu obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez:

1) uczelnie (dalej jako „świadczenia uczelniane”):

• stypendium socjalne,

• stypendium dla osób niepełnosprawnych,

• zapomogę• stypendium rektora.

2) inne podmioty:

• stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

• stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Ustawa precyzuje, że przyznanie świadczenia przez uczelnię oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej. Tym samym w sprawach stypendialnych pro-wadzonych przez organy uczelni stosuje się bezpośrednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Z tego względu, choć w nowej ustawie jest mowa tylko o merytorycznym załatwianiu sprawy w drodze decyzji administracyjnej, to przepisy nowej ustawy i KPA znajdą zastosowanie także do umorzenia postępowania, jak i przy wydawaniu postanowień. Organy uczelni w sprawach administracyjnych z zakresu pomocy materialnej obowiązane są zapewnić stronom tych postępowań wszystkie gwarancje, jakie wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tak jak dotychczas wydawane w tym zakresie ostateczne decyzje i postanowienia mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego, który wówczas dokona ich kontroli pod względem zgodności z prawem.

Ustawodawca nie wprowadził formy decyzji administracyjnej dla stypendiów przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, bądź osoby prawne niebędące państwową ani samorządową osobą prawną. Oznacza to, że takie stypendia mogą być przy-znane w drodze oferty i zostać uregulowane umową.

W ustawie jako punkt wyjścia przyjęto, że świadczenia uczelniane przyznaje rektor, jednak na wniosek samorządu studenckiego kompetencja do przyznawania tych świadczeń przenoszona jest na komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną. Utrzymana została zasada, że większość członków komisji mają stanowić studenci, a decyzje podpisuje przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego wiceprzewodniczący komisji.

W przypadku przekazania kompetencji do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej w uczelni komisjom stypendialnym, rektor realizuje uprawnienia organu nadzorczego. Ma on bowiem obowiązek uchylić w drodze decyzji administracyjnej niezgodną z przepisami prawa decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Może w tym zakresie działać zarówno na wniosek, jak i z własnej inicjatywy – z urzędu. Dla możliwości uchylenia decyzji przez rektora nie ma znaczenia, czy przy jej wydawaniu doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego czy prawa materialnego, jaki jest stopień naruszenia, ile czasu upłynęło od jej wydania, itp. Przyjęto, że decyzje komisji stypendialnych nie wywołują nieodwracalnych skutków prawnych. Rektor może realizować swoje uprawnienia nadzorcze zarówno wobec decyzji ostatecznych, jak i nieostatecznych. Po uchyleniu decyzji przez rektora komisja stypendialna jest obowiązana do ponownego załatwienia sprawy, gdyż uchylając decyzję, rektor nie ma kompetencji do jednoczesnego umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stypendialnej. Warto wskazać, że możliwość uchylenia decyzji w tym trybie nie pozbawia organów uczelni możliwości eliminacji decyzji w trybach nadzwyczajnych, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora są, tak jak dotychczas, przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres do 5 miesięcy. Zapomoga nadal może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.  Należy zaznaczyć, że obecnie łączna miesięczna kwota stypendiów socjalnego i rektora dla studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora (2435,80 zł). Dotychczas nie mogła przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta (2205,00 zł).

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów nadal może otrzymywać uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia po-mocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przy-sługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Ter-min ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.  Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat. Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

Decyzja o przyznaniu uczelnianego świadczenia z zakresu pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.

Wspomniany regulamin świadczeń dla studentów powinien określać:

• wysokość uczelnianych świadczeń pomocy materialnej lub sposób jej ustalania

• szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych świadczeń oraz zakwaterowania w domu studenckim uczelni i wyżywienia w stołówce studenckiej uczelni oraz sposób wypłacania uczelnianych świadczeń z zakresu pomocy materialnej

• sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta

• tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.

Tym samym, to regulamin świadczeń dla studentów jest źródłem wiedzy o wysokości świadczeń oraz norm kształtujących ustrój komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. Skoro jednocześnie zrezygnowano z obowiązku składania przez studentów oświadczeń o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, to zbędne stało się normowanie w regulaminie wzoru takiego oświadczenia. Jednocześnie uznano, że dotychczas ujmowany w regulaminie sposób wyłaniania studentów mogących otrzymywać stypendium rektora mieści się już w zakresie „szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania świadczeń”, zatem nie ma potrzeby jego wyróżniania, zwłaszcza że limit przyznawanych stypendiów określa ustawa w art. 91 ust. 3 nowej ustawy.

Należy także nadmienić, że studentom nie przysługują urlop od zajęć, świadczenia pomocy materialnej, zakwaterowanie i wyżywienie oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, jeśli są jednocześnie:

• kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

• funkcjonariuszami  służb  państwowych  w  służbie  kandydackiej  albo  będących  funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Stypendium socjalne

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne.

Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzi-nie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu usta-lania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasady określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Szczegółowe kwestie związane z przedkładaniem wskazanego zaświadczenia powinny być uregulowane w regulaminie świadczeń dla studentów jako mieszczące się w zakresie pojęcia „sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta”. Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Wyjątkowo rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium.

Inną istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”, a nie tylko – jak dotychczas – z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Poszerza to znacząco swobodę organów przyznających stypendium socjalne, które mogą je zwiększyć w sytuacjach, które uznają za „szczególnie uzasadnione”, a niezwiązane z kwestią dojazdu. Sprecyzowanie takich przypadków może nastąpić w regulaminie przyznawania świadczeń studentom. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

Stypendium rektora

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”. Nie muszą się one ograniczać do średniej z wszystkich ocen. Sprecyzowanie tych pojęć powinno nastąpić w regulaminie świadczeń dla studentów.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.  Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni,

• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać je student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

• orzeczenie o niepełnosprawności,

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,

• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Zapomoga

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym sa-mym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach „szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

Stypendium Ministra dla studentów

W aktualnym stanie prawnym stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Tym samym kryterium przyznania tego stypendium zostało nieco złagodzone, ponieważ w poprzedniej ustawie student w celu uzyskania stypendium musiał posiadać osiągnięcia o charakterze „wybitnym”. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Pozostawiono zasadę, że stypendium przyznaje Minister na wniosek rektora, zatem to dopiero wniosek rektora rekomendujący przyznanie stypendium określonemu studentowi inicjuje postępowanie administracyjne w sprawie. Rozstrzygnięcie rektora o nieprzedłożeniu wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentowi może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego, choć nie jest decyzją administracyjną.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów Ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie – określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia. Różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest nieznaczna. Dotychczas Minister określał rozporządzeniem nie „kryteria”, lecz „warunki” przyznawania stypendium, jak też „warunki i tryb wypłacania stypendium”, a nie „sposób”. Wydając rozporządzenie, Minister miał na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu osiągnięć umożliwiających uzyskanie stypendium, sprawnego przebiegu postępowań w sprawie ich przyznania i sprawnego ich wypłacania oraz adekwatności wysokości stypendium do rangi osiągnięć. Warto zaznaczyć, że poprzednia delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w sprawie stypendium Ministra nie zawierała wytycznych. Brak ten został zatem wyeliminowany w aktualnej ustawie.

Stypendium Ministra przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, więc przy jego wydawaniu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to rozwiązanie analogiczne do występującego w dotychczasowej ustawie. Obecnie w postępowaniach w sprawach stypendiów Ministra nie stosuje się przepisów, które zapewniają rektorowi czy studentowi (którego dotyczy wniosek), czynnego udziału w postępowaniu, możliwości skarżenia bezczynności lub przewlekłości, jak też przedstawianie im przesłanek prawdopodobnej negatywnej decyzji, czy umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. W postępowaniu nie stosuje się mediacji, jak również nie jest konieczne informowanie stron o wszczęciu postępowania.


Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
18.09.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 18 Wrzesień, 2017 - 23:39
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 30 Wrzesień, 2021 - 07:56