Rodzaje stypendiów

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW w roku akademickim 2022/2023

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora
 • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    780 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      780,01 zł   -   1051,70 zł  netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2022/2023

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021r. 3.288 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze  zimowym  r. akad.  2022/2023  można składać w terminie   do 24.10.2022 r. w sali A-217.

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wzory wniosków znajdują się na stronie: http://wm.umg.edu.pl/komisja-stypendialna
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stypendiaatwm.umg.edu.pl

 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

W ramach projektu prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy” oraz „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy”, możliwe jest wsparcie studentek i studentów z Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych. Wsparcie to będzie miało postać jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 1000 zł brutto/student. UMG otrzymało do dyspozycji kwotę na zapomogi dla 16 studentek lub studentów z Ukrainy.

Druk wniosku: http://wm.umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/oswiadczenie_ekraina...

 

Wnioski [oświadczenia] należy składać do dnia 26 października 2022 roku do Prorektora ds. studenckich w pokoju C-152.

 

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – rok akademicki 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-edukacji-i-na...

 

"New Technologies for Women - Ukraine"

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine" skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2022 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

 

Na program składają się:

10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 20 000 zł brutto (wypłacane jednorazowo do 31.11.2022 r.),

warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland,

sesje doradztwa zawodowego oraz udział w mentoringowym Programie Buddies,

 – bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2023 - największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT.

 

Do programu  "New Technologies for Women - Ukraine" mogą aplikować:

 • pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków),
 • pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2022/2023,
 • kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Rekrutacja do programu "New Technologies for Women - Ukraine" jest dwuetapowa i składa się z następujących części:

 • ETAP I (od 16 sierpnia do 10 września 2022) – przyjmowanie wniosków on-line poprzez formularz elektroniczny na stronie Projektu: www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/  oraz weryfikacja formalna wniosków.
 • ETAP II (do 20 października 2022) – wyłonienie 50 laureatek w drodze konkursu zgłoszeń.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 10 września 2022 r.

 

Więcej o programie:  www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/

 

 


 

Stypendia Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni od wielu lat przyznaje stypendia dla zdolnych uczniów oraz studentów. Od 15 października rusza nabór wniosków stypendialnych. Zapraszamy studentów do aplikowania.

Przekazuje informacje dotyczące składania wniosków _przez studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni:

- wymagana średnia ocen

- nie przebywanie na urlopie, który przerywa tok studiów

- spełnianie jednego z kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1) – 4) zasad przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni

- złożenie pełnomocnictwa w sytuacji gdy, student składa wniosek przez pełnomocnika

- złożenie wymaganych do wniosku załączników:

       a) ZAŚWIADCZENIE Z UCZELNI O ŚREDNIEJ OCEN Z OSTATNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO, a w przypadku studiów równoległych również zaświadczenia potwierdzające naukę na innych uczelniach lub innych kierunkach,

       b) KSEROKOPIE DOKUMENTÓW ŚWIADCZĄCYCH O OSIĄGNIĘCIACH uzyskanych  w poprzednim roku akademickim POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (wykaz dokumentów znajduje się w §3 ust 4 pkt 2 lit. a - d

   Wszystkie dokumenty złożone do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek zostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są na stronie:
https://www.gdynia.pl/MIESZKANIEC/AKTUALNOSCI,4018/STYPENDIA-MIASTA-GDYN...

 


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok akademicki 2022/2023, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego.

Studenci, którzy spełniają warunki Regulaminu mogą składać wnioski o przyznanie stypendium do dnia 25 listopada 2022 roku.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie:

https://gospodarka.pomorskie.eu/stypendia-marszalka-dla-najlepszych-stud...

 


OFERTA STYPENDIALNA NA STUDIA MAGISTERSKIE WE FRANCJI

Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów. Stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok studiów II stopnia) na kierunkach Master of Science (mgr inż.).

Rekrutację prowadzi bezpośrednio Ambasada Francji w Warszawie. W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej informacji na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-mast...

 


STYPENDIA FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Fundusz realizuje wyżej opisaną współpracę poprzez szeroką ofertę dofinansowania: programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz programy grantów uniwersyteckich. Obecnie trwa nabór na stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, w każdym możliwym języku i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Program nie zakłada także żadnego limitu wiekowego kandydatów.

Stypendyści mogą realizować studia lub prowadzić badania na uczelniach oraz w jednostkach naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Ułatwieniem dla obu stron w procesie aplikacji kandydata do wybranego ośrodka jest fakt, że grant skierowany jest zarówno do studenta, jak i do instytucji przyjmującej:

2300 euro/semestr – stypendysta,

1500 euro/semestr – host institution.

Termin naboru mija 31 stycznia. Wszystkie szczegóły oraz dostęp do systemu aplikacji on-line znajdują się na stronie International Visegrad Fund (https://www.visegradfund.org/). 

 


Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
18.09.2017