Rodzaje stypendiów

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW w roku akademickim 2023/2024

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    780 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      780,01 zł   -   1294,40 zł  netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów WM UMG w semestrze  zimowym  r. akad.  2023/2024  można składać w terminie   do 21.10.2023 r. w sali A-217.

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wzory wniosków znajdują się na stronie: http://wm.umg.edu.pl/komisja-stypendialna.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stypendiaatwm.umg.edu.pl

 

Stypendium ministra  dla studentów  

 

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej  studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi znajdują się na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...

Wnioski o stypendium Ministra można składać w dziekanacie do dnia 10.10.2023 r.

 

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasił nabór wniosków o przyznanie stypendiów  za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego na rok akademicki 2023/2024. Wnioski o stypendium należy złożyć od 16 października do 13 listopada 2023 roku.

 

W roku akademickim 2023/2024 maksymalna wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy (max. 4 500 zł);
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za  dwa osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne);
  • mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

 

Więcej informacji na stronie: https://gospodarka.pomorskie.eu/stypendia-marszalka/

 

 


 

Stypendia Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni od wielu lat przyznaje stypendia dla zdolnych uczniów oraz studentów. Od 15 października rusza nabór wniosków stypendialnych. Zapraszamy studentów do aplikowania.

Przekazuje informacje dotyczące składania wniosków _przez studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni:

- wymagana średnia ocen

- nie przebywanie na urlopie, który przerywa tok studiów

- spełnianie jednego z kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1) – 4) zasad przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni

- złożenie pełnomocnictwa w sytuacji gdy, student składa wniosek przez pełnomocnika

- złożenie wymaganych do wniosku załączników:

       a) ZAŚWIADCZENIE Z UCZELNI O ŚREDNIEJ OCEN Z OSTATNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO, a w przypadku studiów równoległych również zaświadczenia potwierdzające naukę na innych uczelniach lub innych kierunkach,

       b) KSEROKOPIE DOKUMENTÓW ŚWIADCZĄCYCH O OSIĄGNIĘCIACH uzyskanych  w poprzednim roku akademickim POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (wykaz dokumentów znajduje się w §3 ust 4 pkt 2 lit. a - d

   Wszystkie dokumenty złożone do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek zostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są na stronie:
https://www.gdynia.pl/MIESZKANIEC/AKTUALNOSCI,4018/STYPENDIA-MIASTA-GDYN...

 


 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
18.09.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 18 Wrzesień, 2017 - 23:39
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 17 Październik, 2023 - 09:06