Rekrutacja na studia stacjonarne

 

I stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 

II stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

Studenci studiów stacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przechodzą cztery kursy podstawowe w ramach kształcenia zgodnego z wymogami STCW’78/95 uprawniające do podjęcia praktyk lub pracy na statkach.


STUDIA STACJONARNE Pierwszego stopnia

 

Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych

 • W ramach specjalności morskiej Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych realizowane są specjalizacje: eksploatacja siłowni okrętowych, eksploatacja siłowni platform wiertniczych.
 • Absolwenci tej specjalności uzyskują wszechstronną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji i podstaw projektowania siłowni okrętowych oraz siłowni platform wiertniczych. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata na atrakcyjnych finansowo kontraktach.
 • Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera i może ubiegać się o stopień oficera mechanika wachtowego.
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego.
 • Integralną częścią programu studiów są praktyki morskie:

6-8 tygodni po II roku studiów (na statku szkolnym „Dar Młodzieży” lub „Horyzont II”) oraz cały VI semestr na statku u wybranego armatora.

 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

 • Absolwenci specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych uzyskują specjalistyczną wiedzę techniczną z zakresu nowoczesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych. Nabywają umiejętności w zakresie metod kontroli jakości elementów maszyn, analizy uszkodzeń, diagnostyki maszyn i urządzeń, technologii demontażu i montażu, planowania remontów i regeneracji części maszyn. Absolwenci są dobrze przygotowania do pracy w zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową, w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz do prowadzenia samodzielnej działalności produkcyjno-remontowej.
 • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy m.in. w stoczniach oraz w służbach technicznych portów handlowych i przedsiębiorstw armatorskich.
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.

 • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub na warsztatach wydziału. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość odbycia praktyki w firmie Kongsberg Maritime Sp z o.o. Marine Service Center

 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Inżynieria Eksploatacja Instalacji

 • W ramach specjalności Inżynieria Eksploatacji Instalacji realizowane są specjalizacje: eksploatacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, eksploatacja instalacji chłodniczych. Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji, podstaw projektowania i wytwarzania instalacji przemysłowych a szczególnie: instalacji ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji komunalnych i systemów cieplno-energetycznych. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w służbach technicznych przedsiębiorstw związanych z nadzorem i eksploatacją instalacji przemysłowych.

 • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język niemiecki (zamiennie język angielski), podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.

 • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub na warsztatach wydziału..

 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

  Specjalność: Inżynieria Produkcji

  • Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności organizacyjne szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom na opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, wdrażania innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy małych i średnich i dużych przedsiębiorstwach: wytwórczych i usługowych różnych branż. Są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub na warsztatach wydziału.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

   

  STUDIA STACJONARNE Drugiego stopnia

  Studia drugiego stopnia na specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia i trwają 3 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową. Istnieje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

  Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem inżyniera o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub podobnym.

   

  Studia drugiego stopnia na specjalności Inżynieria Eksploatacji Instalacji stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia i trwają 3 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach eksploatujących różnego rodzaju instalacje przemysłowe i komunalne szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

  Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem inżyniera o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub podobnym.

  Podmiot udostępniający: 

  Dziekanat WM

  Wytworzył informację:

  J.Molenda
  13.03.2017
  Wprowadzenie:
  A.Miszczak 13 Marzec, 2017 - 15:11
  Ostatnia modyfikacja:
  A.Miszczak 28 Kwiecień, 2021 - 10:02