Nauka w KPT

W Katedrze Podstaw Techniki prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w ramach działalności statutowej. Tematy DS. są następujące:

  1. Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku - 2017-2021.
  2. Badania i diagnostyka konstrukcji i urządzeń morskich oraz analiza właściwości materiałów na konstrukcje obiektów pływających - 2017-2020.

​Szczegółowa tematyka badań obejmuje:

  1. Hydrodynamiczna teoria smarowania

Zagadnieniami, jakimi zajmuje się zespół naukowy, to między innymi analityczno-numeryczne wyznaczanie rozkładów prędkości, ciśnienia, temperatur a także wyznaczanie sił nośnych, sił tarcia i współczynników tarcia w łożyskach oraz mikrołożyskach ślizgowych o klasycznych (walcowe i płaskie) i nieklasycznych kształtach (paraboliczne, hiperboliczne, stożkowe, sferyczne) podczas smarowania osiowo niesymetrycznego, czynnikiem o newtonowskich i nienewtonowskich właściwościach. Dodatkowo w mikrołożyskach uwzględnia się istnienie rowków o wysokości i szerokości od kilku do kilkunastu mikrometrów wykonanych na powierzchniach czopa lub panewki pod różnymi kierunkami. Istnienie rowków uwzględnia się w równaniu wysokości szczeliny smarnej. Analizowany jest ustalony i nieustalony przepływ laminarny oleju smarującego przez szczelinę smarną. W badaniach uwzględnia się zmianę lepkości dynamicznej oleju smarującego od ciśnienia, temperatury, prędkości deformacji (nienewtonowskie właściwości), czasu eksploatacji i od pola magnetycznego (dla ferrocieczy). 

  1. Dynamika i wytrzymałość konstrukcji morskich

Celem działalności zespołu jest rozwój i analiza badań w zakresie dynamiki i wytrzymałości konstrukcji morskich. Przy pomocy metod numerycznych analizuje się deformacje termiczne korpusu silnika głównego i kadłuba statku oraz ich wzajemne oddziaływanie. W ramach prac nad nowymi technikami badań nieniszczących (NDT) oraz monitoringu konstrukcji (SHM) morskich opracowuje się nowe metody analiz sygnałów drganiowych cienkościennych płyt z połączeniami spawanymi.

  1. Badania układów hydraulicznych

Celem prowadzonych badań jest zmniejszanie strat i zwiększanie energooszczędności w układach hydraulicznych. Mniejsze straty w układach sprawiają, że mniejsze jest zapotrzebowanie na energię elektryczną lub paliwo do silników napędzających pompy. Aby porównać różne typy napędów hydrostatycznych, wykonano szereg badań laboratoryjnych zachowania energetycznego układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika zasilanych pompą o stałej wydajności w systemie stałego ciśnienia i w systemie zmiennego ciśnienia. Wykonane pomiary uwzględniają wpływ lepkości zastosowanego czynnika roboczego na sprawność energetyczną rozważanych układów. Uzyskane wyniki potwierdzają, że wyznaczone modele matematyczne z zakresu analizy energetycznej maszyn wyporowych z dużą dokładnością odwzorowują rzeczywistość oraz umożliwiają określanie wpływu wielu czynników na sprawność energetyczną układów.

  1. Badania niezawodności wymienników 

Badania mają charakter interdyscyplinarny i obejmują poznanie współzależności podejmowanych działań w projektowaniu, a dalej w eksploatacji wymienników ciepła. Realizowane badania dotyczą między innymi procesów projektowania oraz eksploatacji wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych z uwzględnieniem wymaganej sprawności energetycznej i niezawodności tych systemów (głównie skraplaczy turbin parowych). Zawierają zagadnienia powiązane z podstawowymi obliczeniami wielkości w zakresie wymiany ciepła (m.in. strumieni ciepła, współczynników przejmowania ciepła i przenikania ciepła), mechaniki płynów (m.in. oporów przepływu płynu przez wymienniki ciepła i instalacji z nim związanych), wytrzymałości materiałów (m.in. stosownych naprężeń określonych elementów wymienników ciepła), teorii niezawodności (m.in. niezawodności elementów) i ekonomii (m.in. odpowiednich kosztów). Rozpatruje się również zagadnienia związane z procesami narastania osadów, korozji i erozji.

  1. Opracowanie technologii przetwarzania i wykorzystania odpadów tworzyw poliestrowo-szklanych do produkcji kompozytów sztucznych

Prowadzone są badania sposobu przetwarzania odpadów poliestrowo – szklanych a następnie określenia wpływu ilości i wielkości granulatu na właściwości statyczne i dynamiczne nowo opracowanych kompozytów polimerowych. W tym celu opracowano i zbudowano stanowisko do badań przetwarzania złomu poliestrowo-szklanego, stanowisko nowatorskie do badań korozyjnych w mgle solnej i w środowisku wody morskiej, opracowano technologię przetwarzania i wytwarzania nowych tworzyw. Prowadzone są badania statyczne, dynamiczne i korozyjne nowych materiałów kompozytowych.

  1. Opracowanie metody pomiaru wiedzy w formie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Wykorzystano hybrydowe połączenia różnej klasy metod, obejmujących metody probabilistyczne, neuronowe, rozmyto-neuronowe, analitycznego hierarchicznego procesu oraz intuicjonistyczno-rozmyte AHP. W rezultacie opracowano wyniki zastosowania proponowanych rozmytych metod w estymacji ryzyka systemu napędowego statków morskich na podstawie opinii ekspertów.

 

Podmiot udostępniający: 

KatedraPodstawTechniki

Wytworzył informację:

K.Rudzki
30.10.2017
Wprowadzenie:
K.Rudzki 30 Październik, 2017 - 14:28
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 5 Grudzień, 2018 - 18:44