Rekrutacja na studia stacjonarne

 

I stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 

II stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

Studenci studiów stacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przechodzą cztery kursy podstawowe w ramach kształcenia zgodnego z wymogami STCW’78/95 uprawniające do podjęcia praktyk lub pracy na statkach.


STUDIA STACJONARNE Pierwszego stopnia

 

Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych

 • W ramach specjalności morskiej Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych realizowane są specjalizacje: eksploatacja siłowni okrętowych, eksploatacja siłowni platform wiertniczych.
 • Absolwenci tej specjalności uzyskują wszechstronną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji i podstaw projektowania siłowni okrętowych oraz siłowni platform wiertniczych. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata na atrakcyjnych finansowo kontraktach.
 • Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera i może ubiegać się o stopień oficera mechanika wachtowego.
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego.
 • Integralną częścią programu studiów są praktyki morskie:

6-8 tygodni po II roku studiów (na statku szkolnym „Dar Młodzieży” lub „Horyzont II”) oraz cały VI semestr na statku u wybranego armatora.

 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

 • Absolwenci specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych uzyskują specjalistyczną wiedzę techniczną z zakresu nowoczesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych. Nabywają umiejętności w zakresie metod kontroli jakości elementów maszyn, analizy uszkodzeń, diagnostyki maszyn i urządzeń, technologii demontażu i montażu, planowania remontów i regeneracji części maszyn. Absolwenci są dobrze przygotowania do pracy w zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową, w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz do prowadzenia samodzielnej działalności produkcyjno-remontowej.
 • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy m.in. w stoczniach oraz w służbach technicznych portów handlowych i przedsiębiorstw armatorskich.
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.

 • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub na warsztatach wydziału. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość odbycia praktyki w firmie Rolls - Royce

 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Inżynieria Eksploatacja Instalacji

 • W ramach specjalności Inżynieria Eksploatacji Instalacji realizowane są specjalizacje: eksploatacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, eksploatacja instalacji chłodniczych. Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji, podstaw projektowania i wytwarzania instalacji przemysłowych a szczególnie: instalacji ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji komunalnych i systemów cieplno-energetycznych. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w służbach technicznych przedsiębiorstw związanych z nadzorem i eksploatacją instalacji przemysłowych.

 • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język niemiecki (zamiennie język angielski), podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.

 • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub na warsztatach wydziału..

 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

  Specjalność: Inżynieria Produkcji

  • Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności organizacyjne szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom na opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, wdrażania innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy małych i średnich i dużych przedsiębiorstwach: wytwórczych i usługowych różnych branż. Są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub na warsztatach wydziału.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

   

  STUDIA STACJONARNE Drugiego stopnia

  Studia drugiego stopnia na specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia i trwają 3 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową. Istnieje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

  Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem inżyniera o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub podobnym.

   

  Studia drugiego stopnia na specjalności Inżynieria Eksploatacji Instalacji stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia i trwają 3 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach eksploatujących różnego rodzaju instalacje przemysłowe i komunalne szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

  Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem inżyniera o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub podobnym.

  Studia drugiego stopnia na specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 trwają 2 lata (4 semestry) w tym półroczna praktyka morska. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich na stanowisku oficera wachtowego mechanika okrętowego, na atrakcyjnych finansowo kontraktach oraz dalszy ewentualny rozwój zawodowy po ukończeniu specjalistycznych kursów. Istnieje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz specjalistyczne, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci: - szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z tytułem inżyniera o kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Oceanotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Inżynieria środowiska, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Lotnictwo i Kosmonautyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; - absolwenci innych kierunków technicznych, takich jak: Elektrotechnika (elektroautomatyka okrętowa), Elektronika i Telekomunikacja, Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Technologia Chemiczna, posiadający dyplom studiów I-ego stopnia (dyplom inżyniera) – w stosunku do absolwentów tych kierunków studiów stosowany będzie dodatkowo indywidualny program nauczania obejmujący wybrane przedmioty kierunkowe ze standardów kształcenia studiów I stopnia nie przekraczające 20 ECTS-ów.

  Podmiot udostępniający: 

  Dziekanat WM

  Wytworzył informację:

  J.Molenda
  13.03.2017
  Wprowadzenie:
  A.Miszczak 13 Marzec, 2017 - 15:11
  Ostatnia modyfikacja:
  A.Miszczak 17 Maj, 2019 - 00:00