Badania naukowe

 

 

 

 

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

 

Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

Kierownik projektu:  dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt, termin realizacji: 2020-2021 - Konkurs NCN Miniatuta 4.

 

Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczącey badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowych.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Dudzik - termin realizacji: 2019-2020 - Konkurs NCN Miniatuta 3.

 

 

 

II. Zespołowe projekty badawcze

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  

Dr hab. inż. Lech Murawski

Wybrane badania urządzeń i elementów konstrukcji okrętowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi.

 1.  

Dr hab. inż. Kazimierz Witkowski

Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych

 1.  

Prof. dr hab. inż Adam Charchalis

Technologia wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych

 1.  

Dr hab. Zbigniew Otremba

Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu

 

III. Indywidualne projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat projektu

 1.  
Dr Emilia Baszanowska Znakowanie mieszaniny materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluoroscencyjną
 1.  
Dr inż. Krzysztof Dudzik Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesu zgrzewania tarciowego FSW oraz procesów obróbkowych
 1.  
Dr inż. Katarzyna Panasiuk Wpływ nanonapełniaczy w postaci aluminium i grafitu na właściwości mechaniczne kompozytów
 1.  
Dr inż. Wojciech Labuda Wpływ zmiennych warunków procesu toczenia wykończeniowego na jakość powierzchni stopów wałów wykonanych ze stopów aluminium
 1.  
Dr inż. Olha Dvirn Niestandardowy sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych. Opracowanie nowej technologii oraz badania parametrów jakości uzyskanej warstwy wierzchniej
 1.  
Dr inż. Justyna Molenda Zastosowanie termowizji do badania przebiegu procesu toczenia materiałów o różnych właściwościach
 1.  
Mgr inż. Agata Wieczorska Badanie wpływu nagniatania ślizgowego, na parametry jakości warstwy wierzchniej stali i stopów o różnych gatunkach
 1.  

Mgr inż. Sylwia Bazychowska

Optymalizacja wybranych parametrów napawania plazmowego stali C45 drutem DO*390N
 1.  
Dr Kamila Haule Modelowanie wielkości fizycznych wykorzystywanych w detekcji zdalnej substancji ropopochodnych zdyspergowanych w wodzie morskiej
 1.  
Dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt Warunki termiczne generowanego powlekania niejednorodnych, z nierównościami, uwarstwionych i kompozytowych ciał stałych w polu zmiennego gradientu temperatury
 1.  
Mgr inż. Daria Żuk Opracowanie nowego brązu aluminiowego o podwyższonej odporności na korozję i erozję kawitacyjną
 1.  
Mgr inż. Patryk Krawulski Regeneracja przylgni zaworów wylotowych za pomocą napawania plazmowego na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym

 

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2021 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

 • Od 04.05.2021r. do 30.09.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatuta 5.
 • Od 15.03.2021r. do  15.06.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: OPUS 21, PRELUDIUM 20
 • Od 15.06. 2021r. do 15.09.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA BIS 11, MAESTRO 13
 • Od 15.09. 2021r. do 15.12.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA 17, OPUS 22, oraz PRELUDIUM BIS 3.
 • Od 15.12.2021r. do 15.03.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA  - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

MOZART - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne.

SHENG - w konkursie  finansowane są projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 

Wsparcie PAN dla naukowców

Polska Akademia Nauk wspiera uczonych w staraniach o granty. Wszystkich naukowców, którzy chcieliby realizować projekty ERC w polskich instytucjach badawczych, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura ds. Doskonałości Naukowej (BDN). Od 2016 roku BDN udziela naukowcom ze wszystkich dziedzin wszechstronnego wsparcia w przygotowywaniu i realizacji grantów. Oferta BDN obejmuje m.in. pomoc w dopracowywaniu wniosków, organizację paneli próbnych, wsparcie administracyjne, czy wreszcie cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku”. Zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC zapraszamy do kontaktu.

Kontakt mailowy: doskonaloscatpan.pl.

 

Terminy konkursów NCBR na finansowanie projektów badawczych

 

TANGO V

Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2020 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2021 r. 16:00

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

 

 

 

ERA-NET Cofund MarTERA (Call 2021)

 

Ogłoszenie konkursu: 4 stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 26 marca 2021 r. 17:00

Zakończenie naboru wniosków: 10 września 2021 r. 17:00
img

Celem inicjatywy MarTERA jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii morskich, tak aby zapewnić przewagę konkurencyjną Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi dla potrzeb rozwoju nowych technologii morskich, a także Blue Growth (niebieskiego wzrostu).

Strona internetowa: https://www.martera.eu/start

 

 


 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
m.schmidt 8 Październik, 2021 - 10:22