Badania naukowe

 

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

Opracowanie kompozytowych powłok ceramicznych zapewniających wysoką odporność na korozję i zużycie spawanych konstrukcji ze stopów aluminium.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. UMG - Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018.

Termin realizacji: 28.11.2017 – 28.11.1019r.

 

II. Zbiorowe projekty badawcze

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  

Dr hab. inż. Lech Murawski

Wybrane badania urządzeń i elementów konstrukcji okrętowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi.

 1.  

Dr hab. inż. Kazimierz Witkowski

Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych

 1.  

Prof. dr hab. inż Adam Charchalis

Technologia wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych

 1.  

Dr hab. Zbigniew Otremba

Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu

 1.  

Dr hab. inż. Lesław Kyzioł

Opracowanie technologii wytwarzania i metody badań materiałów kompozytowych

 

III. Indywidualne projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  

Labuda Wojciech

Analiza wpływu warunków skrawania na proces toczenia wykończeniowego.

 1.  

Szeleziński Adam

Ocena jakości połączeń spawanych z wykorzystaniem analizy rozkładu tłumienia konstrukcji

 1.  

Krakowski Rafał

Problemy zanieczyszczeń występujących w produktach ropopochodnych i ich usuwanie za pomocą środków przyjaznych środowisku naturalnemu

 1.  

Dudzik Krzysztof

Monitorowanie procesu zgrzewania tarciowego FSW metodą emisji akustycznej

 1.  

Baszanowska Emilia

Znakowanie materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluoroscencyjną

 1.  

Hajduk Tomasz

Badania osadów modelowych powierzchni wymiany ciepła w świetle degradacji termicznej aparatów wymiany ciepła

 1.  

Malinowska Małgorzata

Oleje roślinne, jako alternatywa dla olejów mineralnych stosowanych w okrętownictwie

 1.  

Czaban Adam

Badanie wpływu wybranych parametrów na hydrodynamiczne smarowanie stożkowego łożyska ślizgowego

 1.  

Dereszewski Mirosław

Wykorzystanie sygnału drgań skrętnych do diagnostyki silnika tłokowego

 1.  

Panasiuk Katarzyna

Analiza wpływu recyklatu poliestrowo-szklanego na adhezję oraz procesy sieciowania

 1.  

Łukaszewski Krzysztof

Badania czynników warunkujących sterowanie adaptacyjne procesu chłodzenia pary wodnej w skraplaczu w odniesieniu do eksploatacji technicznego systemu energetycznego, w którym określony skraplacz funkcjonuje

 1.  

Frycz Marcin

Badanie właściwości reologicznych płynów o właściwościach nienewtonowskich

 1.  

Dvirna Olha

Wpływ obróbki materiałów żaroodpornych na właściwości warstwy wierzchniej

 1.  

Haule Kamila

Ocena wpływu zdyspergowanych olejów smarowych na właściwości optyczne wody morskiej

 1.  

Molenda Justyna

Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych do badania przebiegu obróbki materiałów trudnoobrabialnych

 1.  

Żuk Daria

Analiza problemów związanych z drganiem i dynamiką okrętowych układów przeniesienia mocy

 1.  

Lesnau Anna

Analiza problemów związanych z modelowaniem konstrukcji kadłuba

 1.  

Freda Włodzimierz

Polaryzacja światła w toni morskiej na skutek obecności materiałów poeksploatacyjnych siłowni okrętowych

 1.  

Kamiński Piotr

Badanie zmian właściwości eksploatacyjnych oleju smarnego w pompie paliwowej silnika okrętowego agregatu prądotwórczego

 1.  

Polasz Sylwia

Zastosowanie napawania plazmowego do regeneracji części maszyn okrętowych

 1.  

Wieczorska Agata

Analiza technologii spawania stali konstrukcyjnej i stali do pracy w podwyższonych temperaturach

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2019 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

 • Od 16.09.2019r.  do 16.12.2019r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15.
 • Od 04.05.2020r. do 30.09.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatuta 4.
 • Od 16.12.2019r. do 16.03.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATINA 4 oraz ETIUDA 8.
 • Od 15.03.2019r. (nabór ciągły,) można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu MOZART 1.
 • od 15.06.2020r. do 15.09.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 10 oraz MAESTRO 12.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA  - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

MOZART - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne.

 

Terminy konkursów NCBR na finansowanie projektów badawczych

 

29.11.2019-30.06.2020 - IV konkurs TANGO (IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki).

23.09.2019-12.12.2019- POLNOR 2019 Call.

 

Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemów elektronicznych mySNSF dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe oraz ZSUN/OSF dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych  do NCN przez polskie zespoły naukowe. Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe najpóźniej do 8 października br. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn

 

Stypendia dla menadżerów nauki – ERA Fellowships

W ramach krajowej strategii dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) Niemcy rozszerzają współpracę z państwami członkowskimi EU13. W tym kontekście Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych uruchomiło akcję „ERA Fellowships ScM – Science Management”. Stypendia mają na celu wzmocnienie sieci i współpracy pomiędzy organizacjami badawczymi, organizacjami finansującymi badania i instytucjami szkolnictwa wyższego w Niemczech i krajach partnerskich. Wstępny wniosek należy złożyć do 19 czerwca br.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.era-fellowships.de/en/era-fellowships-ueberblick.php

 

Konkurs MSCA COFUND 2019

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND na współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich.

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy finansowane są indywidualne granty umożliwiające doświadczonym naukowcom realizację tematów badawczych w wybranych przez nich instytucjach goszczących Program finansuje międzynarodową mobilność, przy czym mogą to być np. przyjazdy naukowców przebywających za granicą do Polski, wyjazdy naukowców z Polski do krajów europejskich lub krajów trzecich. Powinien on także zapewniać elementy międzysektorowej mobilności, oferować kursy związane z daną dziedzina badawczą, szkolenia wspomagające rozwój kariery zawodowej, proponować włączanie naukowców w działalność popularyzująca naukę.

Terminy:

 

Ogłoszenie

Zamknięcie

Budżet

Link

2019

14.04.2019

26.09.2019 (17:00)

35 mln €

link do konkursu

2020

08.04.2020

29.09.2020 (17:00)

   

 

 

Program Fulbright STEM Impact Award

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

 


 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 28 Październik, 2019 - 13:28