ZASADY REŻIMU SANITARNEGO OD 01.10.2021 R.

W nawiązaniu do pisma Prorektora ds. Kształcenia z dnia 24.09.2021 w sprawie zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w UMG, informuję, że:

 • obowiązują zasady i procedury opisane w Zarządzeniu JM Rektora UMG nr 79 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w czasie zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania Covid-19;
 • wszyscy pracownicy i studenci oraz inne osoby przebywające w budynkach Uniwersytetu zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w miejscach ogólnodostępnych;
 • wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach, które są miejscem ich pracy lub odbywania zajęć dydaktycznych, powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie. W przypadku, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;
 • wszyscy przebywający w budynkach Uniwersytetu zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek. Niezwłocznie po wejściu do sali każdy uczestnik zajęć oraz prowadzący zajęcia mają obowiązek zdezynfekowania rąk;
 • sale powinny być wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji powierzchni;
 • sale należy wietrzyć w czasie przerw między zajęciami, a w przypadku zmiany grupy lub prowadzącego przebywających w danym pomieszczeniu należy w miarę możliwości zdezynfekować powierzchnie robocze wykorzystywane przez osoby w pomieszczeniu;
 • osobom, które mają objawy chorobowe Covid-19 lub podejrzewają u siebie możliwość zakażenia Covid-19, zaleca się pozostanie w domu i niezwłoczne zgłoszenie drogą elektroniczną informacji o konieczności rezygnacji udziału w zajęciach lub podjęcia pracy zdalnej odpowiednio swojemu bezpośredniemu przełożonemu, rekomenduje się w takiej sytuacji zgłoszenie do lekarza. Ewentualne odpracowanie zajęć przez studentów należy uzgodnić bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym;
 • osoby, które są hospitalizowane, na kwarantannie, w izolacji domowej zobowiązane są poinformować o tym odpowiednie komórki w UMG:
  • Prorektor ds. Kształcenia (studenci) - tel. 58 55 86 437 lub e-mail: covid19-studentatumg.edu.pl
  • Zespół ds. BHP (pracownicy) - tel. 58 55 86 555 lub e-mail: covid19-pracownikatumg.edu.pl

Szczegółowe zasady postepowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 opisano w załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 79/2020.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

A. Miszczak
28.09.2021
Wprowadzenie:
J.Molenda 28 Wrzesień, 2021 - 11:11
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 28 Wrzesień, 2021 - 11:17