Rekrutacja na studia niestacjonarne

I stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

II stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - studia pierwszego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 4 roku (8 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Posiadają wiedzę niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie zarządzania (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata.

Zajęcia odbywają się w dwóch 1-2 miesięcznych sesjach w ciągu roku akademickiego.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami nauczania dla kierunku oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu zarządzania.

W trakcie studiów na VII lub VIII semestrze studenci odbywają pół roczną praktykę morską.

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Inżynieria Eksploatacji Instalacji - studia pierwszego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera uprawniający do podjęcia pracy w zakresie zarządzania służbami technicznymi przedsiębiorstwa oraz eksploatacji instalacji: ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i komunalnych.Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz specjalistyczne w ramach następujących specjalizacji: instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, instalacje komunalne i instalacje ochrony środowiska.

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - studia pierwszego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera uprawniający do podjęcia pracy w zakresie zarządzania pracami remontowymi w przedsiębiorstwach; jest też przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz przedmioty specjalistyczne. Absolwent uzyskuje ogólną wiedzę techniczną i inżynieryjną z zakresu budowy oraz remontu maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń okrętowych i portowych, poszerzoną o umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Inżynieria Produkcji - studia pierwszego stopnia

Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności organizacyjne szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom na opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, wdrażania innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy małych i średnich i dużych przedsiębiorstwach: wytwórczych i usługowych różnych branż. Są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Inżynieria Eksploatacji Instalacji - studia drugiego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach eksploatujących różnego rodzaju instalacje przemysłowe i komunalne szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - studia drugiego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów poszerza wiedzę inżynierską do poziomu magisterskiego, zawiera przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia oraz specjalistyczne.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).

Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 - studia drugiego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 2 lata (4 semestry). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich na stanowisku oficera wachtowego mechanika okrętowego, na atrakcyjnych finansowo kontraktach oraz dalszy ewentualny rozwój zawodowy po ukończeniu specjalistycznych kursów. Istnieje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się w dwóch 1-2 miesięcznych sesjach w ciągu roku akademickiego.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz specjalistyczne, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego.

W trakcie studiów studenci odbywają pół roczną praktykę morską.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci:

- szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z tytułem inżyniera o kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Oceanotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Inżynieria środowiska, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Lotnictwo i Kosmonautyka, Inżynieria Bezpieczeństwa;

- absolwenci innych kierunków technicznych, takich jak: Elektrotechnika (elektroautomatyka okrętowa), Elektronika i Telekomunikacja, Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Technologia Chemiczna, posiadający dyplom studiów I-ego stopnia (dyplom inżyniera) - w stosunku do absolwentów tych kierunków studiów stosowany będzie dodatkowo indywidualny program nauczania obejmujący wybrane przedmioty kierunkowe ze standardów kształcenia studiów I stopnia nie przekraczające 20 ECTS-ów.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 13 Marzec, 2017 - 15:12
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 17 Maj, 2019 - 00:05